Атестація керівних кадрів та педагогічних працівників

Методичні рекомендації щодо організації проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників згідно з новим Положенням

Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, встанов­люється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

Атестація педагогічних працівників — одне з найважливіших і найскладніших управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови введення її в систему управлінської діяльності й такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підви­щення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Атестація є суттєвим моментом у діяльності як керівника закладу освіти, усього педагогіч­ного колективу, так і кожного педагогічного працівника, що прагне до самовдосконалення, самоствердження, до більш високого посадового статусу. Тому атестацію слід розглядати як скла­дову педагогічної та управлінської діяльності закладу освіти, що здійснюється протягом усього навчального року.

Практичне проведення атестації педагогічних працівників в освітньому закладі ставить перед директором безліч питань, більшість із яких урегульовано чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників ( із змінами, за­твердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135

Завчасне ознайомлення, нагадування членам педагогічного колективу основних атестаційних умов і вимог сприяє узгодженню громадської думки, запобіганню майбутнім зіткненням і кон­фліктам. Досвідчені керівники освітніх закладів, крім того, у формі бесід, запитань, обговорень на педагогічній раді, засіданнях методичних об'єднань проводять перевірку самих себе: чи всі члени новоствореної комісії, педагоги, що потенційно атестуватимуться, інші члени колек­тиву, які формують громадську думку, належним чином знають і тлумачать вимоги нормативних документів з атестації?

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою , визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Порядок і терміни організації атестації мають відповідати такій схемі:

Вересень.

До 20 вересня - наказ про створення атестаційної комісії у поточному навчальному році.

Склад АК - не менше 5 осіб.

1-ше засідання атестаційної комісії.

Питання до розгляду:

 • розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії;
 • складання графіку засідань атестаційної комісії;
 • розроблення плану роботи атестаційної комісії;
 • організаційні умови атестації.

Жовтень.

До 10 жовтня:

 1. Прийом атестаційною комісією заяв від педагічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації.
 2. Подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.
 3. Прийом атестаційною комісією ІІ рівня списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.
 4. Складання АК ІІ рівня списків керівних кадрів, які атестуються у поточному навчальному році.

З 10.10 до 20.10 - 2-ге засідання атестаційної комісії.

Питання до розгляду:

 • розгляд документів, поданих атестаційній комісії;
 • співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації;
 • затведження списків керівних кадрів, педагогічних працівників, які атестуються;
 • затведженя графіку роботи АК;
 • прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації;
 • ознайомлення педпрацівників під підпис із графіком проведення атестації.

Листопад - березень.

До 1 березня:

 1. Керівник закладу подає до АК характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.
 2. Керівник відповідного органу управління освіти подає характеристику на керівника закладу.
 3. Педагогічний працівник не пізніш як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис (п.3.5 Типового положення).

До 15 березня:

 • Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, що викладає педагогічниц працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах ті інших заходах, пов’язаних з організацією процесу;
 • аналіз карти обліку професійної діяльності педагогічного працвника, який атестуєтьяся.

3- тє засідання АК

1. З розгляду результатів вивчення педагогічної діяльності.

2. Оформлення атестаційних листів педагогічних працівників, що атестуються.

Квітень

До 1 квітня - 4-те засідання атестаційної комісії.

Питання до розгляду:

 • атестація педагогічних працівників (прийняття рішень (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (відповідність раніше присвоєним) кваліфікаційних категорій, присвоєння (відповідність раніше присвоєним) педагогічних звань; встановлення ( відповідність раніше встановленому) тарифного розряду.
 • ознайомлення педагогічних працівників з атестаційним листом під підпис;
 • видача атестаційних листів не пізніше, ніж через три дні після останнього засідання АК.

Куточок з атестації педагогічних працівників

Типове положення про атестацію педагогічних працівників ( із змінами, за­твердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135.

· Наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у поточному навчальному році».

· План роботи атестаційної комісії І рівня на поточний навчальний рік.

· Графік засідань атестаційної комісії І рівня на поточний навчальний рік.

· Наказ про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

· Список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

· Перспективний план атестації педагогічних працівників (на 5 років)

· Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (на 5 років)

· Графік проведення відкритих уроків, занять, позакласних заходів педагогічних працівників, які атестуються

Перелік документів, які подаються до атестаційної комісії ІІ рівня

1. Заява педагогічного працівника про позачергову атестацію (копія ).

2. Подання до атестаційної комісії ІІ рівня – 1 примірник.

3. Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії І рівня- 1 примірник.

4. Витяг з рішення профспілкового комітету про погодження складу атестаційної комісії – 1 примірник.

5. Наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у поточному навчальному році».

6. Атестаційний лист - 2 примірника.

7. Список за розгорнутою формою -1 примірник.

8. Ксерокопія документу про підвищення кваліфікації (завірену керівником закладу).

9. Ксерокопія документу про освіту (завірену керівником закладу).

10. Ксерокопія свідоцтва про одруження у разі зміни прізвища (завірену керівником закладу).

Кiлькiсть переглядiв: 0

Фотогалерея

Дата останньої зміни 23 Січня 2020

Цей сайт безкоштовний!